Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

„VITAY Detalisto”

§1
Organizacja i administrowanie Programem

 1. Program lojalnościowy pod nazwą Program „VITAY Detalisto” (zwany dalej: Programem) jest prowadzony na zasadach niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Programu jest „JET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, 02-386 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178634, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 55 500 zł, REGON 017254753, NIP 526-25-39-932 (dalej: „Organizator”).

          Organizator będzie odpowiedzialny za bezpośrednią obsługę i organizację Programu.

§2
Przedmiot Programu

 1. Program polega na premiowaniu zakupów produktów objętych Programem, produkowanych przez wybranych producentów („Producenci”), wymienionych w Załączniku nr. 2 do Regulaminu („Produkty”), dokonywanych na potrzeby sprzedaży detalicznej w punktach sprzedaży detalicznej przez Uczestników, zgodnie z definicją, poniżej, którzy przystąpili do Programu. Uczestnicy dokonują zakupów Produktów w hurtowniach prowadzących sprzedaż Produktów („Hurtownie”). Lista Hurtowni zawarta jest w Załączniku nr. 3 do Regulaminu.
 2. Program jest adresowany do osób fizycznych będącymi właścicielami lub kierownikami lub decydentami w punktach sprzedaży detalicznej produktów spożywczych położonych na terytorium Polski, odpowiedzialnych za zaopatrzenie takich punktów sprzedaży detalicznej w towary i uczestniczący w Programie VITAY, Klubie Super VITAY lub Klubie VERVA, organizowanych przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku („PKN Orlen”), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej („Uczestnicy”).
 3. Uczestnikami Programu nie mogą być:
  • pracownicy Organizatora, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jak i osoby współpracujące z Organizatorem w okresie trwania Programu na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.: umowy o dzieło, umowy zlecenia);
  • członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora, zgodnie z ustępem 3a powyżej, (tj. wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci, w linii bocznej do drugiego stopnia);
  • osoby które współpracują z przedstawicielami handlowymi, odpowiedzialnymi za zaopatrzenie punktów sprzedaży detalicznej w towary, (i) zatrudnionymi lub współpracującymi z Producentami, (ii)  zatrudnionymi lub współpracującymi z innymi podmiotami, które zatrudniają tych przedstawicieli handlowych w celu wykonywania usług lub pracy na rzecz Producentów, (iii) prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą i wykonującymi usługi dla Producentów.
 4. Premiowanie zakupów Uczestników polegać będzie na przyznawaniu Uczestnikom punktów VITAY (dalej: „Punkty VITAY”) w ramach programu VITAY (dalej: „Program VITAY”) organizowanego przez PKN Orlen.
 5. Zasady gromadzenia Punktów VITAY w Programie VITAY, zasady wymiany Punktów VITAY na prezenty lub kupony, zasady uzyskiwania rabatów oraz wszelkie inne kwestie dotyczące Programu VITAY, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, określa regulamin Programu VITAY (dalej: „Regulamin Programu VITAY”). Regulamin Programu VITAY jest dostępny na stronie www.vitay.pl.

§3
Uczestnictwo w Programie

 1.  W ramach jednego punktu sprzedaży detalicznej w Programie udział może zgłosić tylko jeden Uczestnik.
 2. Aby wziąć udział w Programie Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie (dalej: „Formularz Zgłoszenia”) (Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu) podczas wizyty przedstawiciela Organizatora lub na stronie internetowej www.vitaydetalisto.pl.
 3. Jeśli osoba zgłaszająca jest już uczestnikiem Programu VITAY, powinna w Formularzu Zgłoszeniowym podać numer swojej karty VITAY.
 4. Przystąpienie do Programu następuje z dniem rejestracji Deklaracji Zgłoszenia do Organizatora zgodnie z §3 ustęp 3 Regulaminu. Każdy Uczestnik Programu będący uczestnikiem Programu VITAY może zbierać Punkty VITAY oraz wymieniać Punkty VITAY na prezenty lub kupony od momentu przystąpienia do Programu. Każdy Uczestnik Programu niebędący uczestnikiem Programu VITAY może zbierać Punkty VITAY a wymieniać Punkty VITAY na prezenty lub kupony od momentu dobrowolnego przystąpienia do Programu VITAY.
 5. W przypadku konieczności wystawienia Uczestnikowi będącemu uczestnikiem Programu VITAY, nowej karty VITAY, Uczestnik może zbierać Punkty VITAY za zakupy w ramach Programu od dnia rejestracji Formularza Zgłoszeniowego u Organizatora.

§4
Czas Trwania Programu

 1. Program rozpoczyna się dnia 01 września 2013 roku i trwa do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
 2. W Programie premiowane są jedynie te zakupy Produktów na potrzeby sprzedaży, które zostały dokonane w Hurtowniach w czasie trwania Programu.
 3. Zakupy dokonane po dniu 31 sierpnia 2014 roku nie będą premiowane przyznaniem punktów premiowych.

§5
Zasięg terytorialny Programu

Program dotyczy punktów sprzedaży detalicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz tych zakupów Produktów biorących udział w Programie, które zostały zrealizowane w Hurtowniach.

§6
Zasady przyznawania Punktów VITAY

 1. Każdy Uczestnik Programu może zbierać Punkty VITAY.
 2. Aby otrzymać Punkty VITAY za zakup Produktów biorących udział w Programie, przez okres trwania Programu, o którym mowa w §4 ustęp 1 Regulaminu, Uczestnik musi dokonać zakupów Produktów w Hurtowniach.
 3. Każdy zakup Produktów dokonany przez Uczestnika w Hurtowniach jest zapisywany przez Organizatora na indywidualnym koncie Uczestnika.
 4. Punkty VITAY będą przyznawane w ilości 50 Punktów VITAY za każde pełne wydane 10 zł netto na zakup Produktów dokonany w Hurtowniach. Przenoszenie uzyskanych Punktów VITAY na innego Uczestnika nie jest dopuszczalne.
 5. Uczestnicy będą otrzymywać dodatkowe Punkty VITAY za zakup ściśle określonych Produktów w ramach czasowych programów promocyjnych organizowanych w ramach niniejszego Programu. O okresie przyznawania dodatkowych Punktów VITAY i tych Produktach, których zakup premiowany jest dodatkowymi Punktami VITAY Uczestnik będzie powiadomiony przez Organizatora w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem danej promocji punktowej pocztą elektroniczną lub SMS-em, zgodnie z danymi podanymi w Deklaracji Zgłoszenia i o ile wyraził wyraźną zgodę na otrzymywanie takiej informacji. Harmonogram a zasady promocji punktowej będą publikowane na stronie www.vitaydetalisto.pl.
 6. Punkty VITAY będą dodawane przez Organizatora do konta Uczestnika w terminie 20 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego za zakupy Produktów dokonane w zakończonym miesiącu.
 7. 7. Punkty VITAY przyznane Uczestnikom w ramach Programu ulegają zsumowaniu z Punktami VITAY przyznanymi Uczestnikowi z tytułu uczestnictwa w Programie VITAY, w tym z tytułu zakupu towarów lub usług od innych partnerów Programu VITAY, na zasadach określonych w Regulaminie VITAY.
 8. Punkty VITAY w ramach Programu będą przyznawane wyłącznie na podstawie rejestru zakupów udokumentowanych przez faktury VAT wystawiane przez Hurtownie punktom sprzedaży detalicznej reprezentowanym przez Uczestników Programu. Informację o przyznanych Punktach VITAY Uczestnicy będą otrzymywali drogą elektroniczną lub SMS zgodnie z danymi ujętymi w Formularzu Zgłoszeniowym oraz będzie ona dostępna na stronie www.vitaydetalisto.pl.
 9. Wszelkie kwestie związane ze sposobem wykorzystania Punktów VITAY, w tym przyznawania prezentów, kuponów i rabatów, gromadzeniem Punktów VITAY w zamian za zakup towarów i usług od innych partnerów Programu VITAY, administracji danymi osobowymi Uczestników w związku z udziałem w Programie VITAY organizowanym przez PKN Orlen określają regulaminy Programów VITAY, Programu Klub Super VITAY, Programu Klub VERVA dostępne na stronie www.vitay.pl.

§7
Reklamacje i Roszczenia

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora: Jet Sp. z o.o. ul. Usypiskowa 12, 02-386 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Vitay Detalisto”
 2. Uczestnik Programu ma prawo złożenia reklamacji.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacji, Organizator wskazuje, że Uczestnik może w reklamacji wskazać imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane teleadresowe punktu sprzedaży detalicznej oraz numer karty VITAY, karty Klubu Super VITAY, lub karty Klubu VERVA, jeżeli zgłaszający posiada taką kartę, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i roszczenia.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich wysłania przez Uczestnika.
 5. Odpowiedź w przedmiocie złożonej reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika na piśmie niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji.

§8
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu (tj. danych osobowych zawartych w Formularzy Zgłoszeniowym) jest Organizator, tj. Jet Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Usypiskowa 12, 02 - 386 Warszawa.
 2. Każdy Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu prawidłowej realizacji programu przez Organizatora, jak również Uczestnik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przekazanie swoich danych osobowych PKN Orlen, w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji Programu.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§9
Rezygnacja z Programu

 1. Uczestnik Programu jest w każdym momencie uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
 2. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik musi Organizatora o rezygnacji poinformować.
 3. Uczestnik rezygnujący z udziału w Programie może wymienić posiadane Punkty VITAY na prezenty lub kupony stosownie do postanowień Regulaminu VITAY.

§10
Postanowienia Końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach, co nie wpłynie w jakimkolwiek zakresie na prawa nabyte już przez Uczestników:
  • zmiany listy Hurtowni uczestniczących w Programie;
  • zmiany listy Produktów uczestniczących w Programie;
  • zmiany ilości przyznawanych punktów Vitay za nabycie określonych produktów objętych dodatkowymi promocjami;
  • zmiany ilości punktów przyznawanych za dokonanie zakupów w odpowiedniej kwocie;
  • zmiany kwot netto, za które Uczestnikowi są przyznawane punkty Vitay;
  • zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa i konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnych przepisów prawa;
  • zmiany adresów e-mailowych do kontaktu z Organizatorem lub strony internetowej Programu. 
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem lub Programem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.vitaydetalisto.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

„Program VITAY Detalisto”

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz marek produktów będących przedmiotem Programu

 1. BATONY 3 BIT
 2. WAFLE PRINCE POLO
 3. CUKIERKI HALLS
 4. CIASTKA PETITKI LUBISIE
 5. KAWA MAXWELL HOUSE
 6. KAWA JACOBS
 7. CZEKOLADA MILKA
 8. CZEKOLADA ALPEN GOLD
 9. CIASTKA OREO
 10. CIASTKA DELICJE
 11. CIASTKA SAN
 12. CIASTKA BELVITA

ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykaz hurtowni biorących udział w Programie

Nazwa Dystrybutora Miasto Ulica
Impmar Kłodzko Śląska 44a
Jot-Ł-oddział Wrocław Wrocław Żmigrodzka 249
Jot-Ł-oddział Kłodzko Kłodzko Zajęcza 4
MJ Świdnica Kasztanowa 5
Oaza-oddział Jelenia Góra Jelenia Góra Podgórna 9
Specjał-oddział Wrocław Długołęka Wrocławska 1a
Tradis-centrum dystrybucyjne Wrocław Wrocław Graniczna 8c
Dick 2000-oddział Włocławek Włocławek Chopina 6
PHUP "GNIEZNO"-oddział Bydgoszcz Bydgoszcz Objazdowa 3
PSH Bydgoszcz Ołowiana 11
Bać-Pol-oddział Lublin Lublin Droga Męczenników Majdanka 74j
Lemonex Lublin Do Dysa 1
Mars Zamość Szczebrzeska 21
Rovita-oddział Lublin Lublin Tokarska 20
Specjał-oddział Lublin Ciecierzyn Elizówka 65
Specjał-oddział Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski Rolnicza 18
SPHP "Społem" Lublin Spółdzielcza 4
Tradis-centrum dystrybucyjne Lublin Lublin Metalurgiczna 30
Dick-oddział Zielona Góra Zielona Góra Dekoracyjna 8
Oaza-oddział Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Szczecińska 25k
Oaza-oddział Zielona Góra Zielona Góra Zacisze 18C
Bać-Pol-oddział Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Gliniana 12b
Egro Tomaszów Mazowiecki Warszawska 149/151
Kramel Piotrków Trybunalski Gliniana 6b
Specjał-oddział Łódź Łódź Zakładowa 99
Bzomex Stróża Stróża 516
Frukt Tarnów Kochanowskiego 30
Rovita-oddział Kraków Kraków Półłanki 62a
Rovita-oddział Niedomice Niedomice Niedomicka 2
Specjał-oddział Kraków Mszana Dolna Ogrodowa 8
Wacmex Kraków Kraków Pana Tadeusza 6b
BAG-POL Dystrybucja Warszawa Modularna  29
BAG-POL Dystrybucja Grójec Worowska 3
Broplast Kiełpin Warszawska 394
DUO-TES Książenice Al. Sadowa 41a
DUO-TES Warszawa Modularna 24
Janików i Wim Radom Tartaczna 3
Kamix Stojadła Warszawska 75
Marspol-oddział Kałuszyn Chrościce Chrościce 39
Marspol-oddział Radom Wielogóra Warszawska 98/100
Mas-Pol-oddział Siedlce Siedlce Brzeska 76
Polmars Warszawa Białołęcka 243
Polpor Płock Biała Sapiechy 12
Sawex Rajec Poduchowny Rajec Poduchowny 60
Specjał-oddział Warszawa Bronisze Piastowska 38
Tradis-centrum dystrybucyjne Błonie Pass Stefana Batorego 6
Agra Opole Obrońców Stalingradu 66
Specjał-oddział Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle Piastowska 40
Bać-Pol-oddział Rzeszów Rzeszów Trembeckiego 5
Famix Rzeszów Trembeckiego 11
Marspol-oddział Rzeszów Rzeszów Trembeckiego 5
Specjał-oddział Rzeszów Rzeszów Ciepłownicza 8
Marspol-oddział Ango Choroszcz Choroszcz Warszawska 42
Tradis-centrum dystrybucyjne Białystok Choroszcz Porosły 70
DEF Białystok Hurtowa 2
DEF Białystok Handlowa 5
Bać-Pol-oddział Gdańsk Gdańsk Magnacka 15
Dick 2000-oddział Gdańsk Gdańsk Rzęsna 3
MAG Dystrybucja-oddział Gdańsk Chwaszczyno Węglowa 5
Marspol-oddział Kościerzyna Kościerzyna Klasztorna 16
Matthias Gdańsk Marynarki Polskiej 98
Rarytas Malbork Włościańska 2
Specjał-oddział Gdańsk Gdańsk Bysewska 18a
Tradis-centrum dystrybucyjne Gdańsk Gdańsk Bysewska 11
Bać-Pol-oddział Będzin Będzin Świerczewskiego 115
Duet Czeladź Szpitalna 89
Kolporter Sosnowiec Orląt Lwowskich 146
Lekkerland Polska S.A. Sosnowiec Sokolska 68
Łakoć Bielsko-Biała Warszawska 400
Słod-Hurt Rybnik Mikołowska 113
Sobik Bielsko-Biała Centralna 20
Specjał-oddział Czeladź Czeladź Handlowa 20
Tradis-centrum dystrybucyjne Będzin Będzin Zagórska 54-56
Aber Olsztyn Sprzętowa 3
MAG Dystrybucja-oddział Olsztyn Olsztyn Sprzętowa 2
DEF Ełk Kolonia 2
Jot-Ł-oddział Kalisz Kalisz Częstochowska 207
MAROL-oddział Kostrzyn Wlkp. Kostrzyn Wlkp. Krajowa 19
MAROL-oddział Piła Piła Krzywa 1
PHUP "GNIEZNO"-oddział Gniezno Gniezno Orcholska 41
PIK Września Wrocławska 42
Specjał-oddział Leszno Leszno Leśna 2
Tabo Bogucin Gnieźnieńska 130
MAROL-oddział Szczecin Szczecin Kniewska 2f
Mini-Max Koszalin Szczecińska 3
Stanro Goleniów Nowa 13
Tradis-centrum dystrybucyjne Stargard Szczeciński Przemysłowa 5